Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Khoa có 4 bộ môn gồm: Lí luận chính trị, Thể dục Thể thao, Ngoại ngữ và Tâm lý – Giáo dục, có 68 giảng viên (29 giảng viên chính và 39 giảng viên) và 01 chuyên viên cơ hữu (không kể kiêm nhiệm), trong đó: 10 tiến sĩ, 56 thạc sĩ (07 thạc sĩ là nghiên cứu sinh), 02 cử nhân (đang học thạc sĩ). Ngoài ra còn có 04 tiến sĩ, 02 thạc sĩ ở các phòng, trung tâm tham gia giảng dạy tại Khoa.

Ban chủ nhiệm Khoa

 • Trưởng Khoa: TS.GVC. Hoàng Phúc
 • Phó Trưởng Khoa: TS.GVC. Nguyễn Văn Chiêm
 • Phó Trưởng Khoa: TS.GVC. Nguyễn Quốc Thái

Các bộ môn trực thuộc:

Bộ môn Lí luận chính trị

- Bộ môn được thành lập theo Quyết định số 650/QĐ-ĐHTB, ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, gồm có 20 giảng viên cơ hữu (04 tiến sĩ và 16 thạc sĩ) và 02 giảng viên (Tiến sĩ) kiêm nhiệm tham gia giảng dạy tại Bộ môn. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là thực hiện đào tạo Cử nhân Giáo dục chính trị, tham gia đào tạo các ngành cao học và giảng dạy các học phần lí luận chính trịcho các hệ đào tạo cử nhân.

- Lãnh đạo Bộ môn:

 • Trưởng bộ môn: TS Lê Thị Vân Anh
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS Giang Quỳnh Hương

Bộ môn Thể dục Thể thao

- Bộ môn được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-ĐHTB, ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, gồm có 23 giảng viên cơ hữu (03 tiến sĩ và 20 thạc sĩ) và 02 giảng viên (Tiến sĩ) kiêm nhiệm tham gia giảng dạy tại Bộ môn. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là thực hiện đào tạo Cử nhân Giáo dục thể chất, tham gia giảng dạy học phần Giáo dục thể chất cho các hệ đào tạo cử nhân.

- Lãnh đạo Bộ môn:

 • Trưởng bộ môn: TS Phạm Đức Viễn
 • Phó Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Minh Khoa

Bộ môn Ngoại ngữ

- Bộ môn được thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-ĐHTB, ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, gồm có 19 giảng viên cơ hữu (01 tiến sĩ và 16 thạc sĩ và 02 cử nhân). Nhiệm vụ chính của Bộ môn là thực hiện đào tạo Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, tham gia giảng dạy các học phần ngoại ngữ cho các hệ đào tạo cử nhân.

- Lãnh đạo Bộ môn:

 • Trưởng bộ môn: ThS Phạm Thị Hồng Thanh
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS Trần Hồng Lê

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục

- Bộ môn được thành lập theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHTB, ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, gồm có 08 giảng viên chính cơ hữu (02 tiến sĩ và 06 thạc sĩ) và 01 giảng viên (Thạc sĩ) kiêm nhiệm tham gia giảng dạy tại Bộ môn. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là tham gia thực hiện đào tạo các ngành cao học, tham gia giảng dạy các học phần tâm lý – giáo dục cho các hệ đào tạo cử nhân, tham gia thực hiện đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

- Lãnh đạo Bộ môn:

 • Trưởng bộ môn: TS Mai Trung Dũng
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS Phan Thị Vóc